TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

 • HỌC KỲ 1
 • HỌC KỲ 2
 • HỌC KỲ 3
 • HỌC KỲ 4
 • KẾ - KIỂM
 • TÀI CHÍNH
 • MARKETING
 • KINH DOANH QUỐC TẾ
 • NGOẠI THƯƠNG
 • KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 • KẾ TOÁN CÔNG
 • KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 • QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM
 • TÀI CHÍNH QUÓC TẾ
 • ĐÂU TƯ TÀI CHÍNH
 • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 • NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
 • NGÂN HÀNG
 • TÀI CHÍNH CÔNG
 • QUẢN LÝ THUẾ
 • THUẾ TRONG KINH DOANH
 • QUẢN TRỊ HẢI QUAN - NGOẠI THƯƠNG
 • KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG
 • KINH TẾ VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
 • KINH TẾ CHÍNH TRỊ
 • KINH TẾ ĐẦU TƯ
 • BẤT ĐỘNG SẢN
 • THẨM ĐỊNH GIÁ
 • QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
 • QUẢN LÝ CÔNG
 • QUẢN TRỊ
 • QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP
 • QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
 • QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
 • QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
 • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 • QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VÀ SỰ KIỆN GIẢI TRÍ
 • LUẬT KINH DOANH
 • LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ
 • HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
 • KỸ THUẬT PHẦN MỀM
 • THỐNG KÊ KINH DOANH
 • TOÁN TÀI CHÍNH
 • PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM
 • TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Nguyên lý quản lý hải quan
Luật thương mại quốc tế
Quản trị chiến lược
Nguyên lý tài chính - ngân hàng
Thông lệ trong thương mại quốc tế
Kỹ năng mềm
Nhập môn phân loại thuế quan
Thủ tục hải quan
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
ERP (SCM SALE CRM)
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị xuất nhập khẩu
Quản trị chuỗi cung ứng
Nguyên lý kiểm hóa
Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
Nhập môn định giá hải quan
Thuế Quốc tế
Chính sách miễn giảm thuế quan
Thương mại điện tử
Thuế Xuất - Nhập khẩu
Quy định hàng hải
Quản lý và đạo đức quản lý hải quan
Các quy định vận chuyển hành khách
Luật nhập cư các nước, chính sách và thực hành
Luật hành chính
Luật sở hữu trí tuệ

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
Tài chính doanh nghiệp
Tối ưu hóa
Kinh tế lượng
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Kinh tế lượng ứng dụng
Kinh tế vi mô trung cấp
Khoa học dữ liệu
Kinh tế phát triển
Kinh tế quốc tế
Kinh tế môi trường
Kinh tế công
Kinh tế nông nghiệp
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Phân tích lợi ích - chi phí
Kinh tế học quản lý nhân sự
Kinh tế lượng chuỗi thời gian
Phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu
Kinh tế vĩ mô trung cấp
Ngân hàng thương mại
Định giá và phân tích chứng khoán
Tài chính quốc tế
Luật dân sự 1
Khởi nghiệp kinh doanh
Hội thảo chuyên đề
Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
Ngân hàng quốc tế
Luật chứng khoán
Nghiệp vụ công ty chứng khoán
Chính sách thương mại và công nghiệp
Kinh tế học tổ chức ngành
Phân tích hành vi người tiêu dùng
Kinh tế vĩ mô quốc tế
Chính sách kinh tế vĩ mô
Hệ thống tài chính thể chế và thị trường
Tài chính doanh nghiệp nâng cao
Đầu tư tài chính
Luật dân sự 2
Luật doanh nghiệp
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị chiến lược
Quản trị doanh nghiệp nhỏ
Quản trị sáng tạo và đổi mới
Mô hình kinh doanh
Quản trị thương hiệu
Truyền thông marketing

Kinh tế học quản lý
Tài chính doanh nghiệp
Kinh tế lượng
Kỹ năng mềm
Kinh tế môi trường
Phân tích lợi ích - chi phí
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế lượng ứng dụng
Khoa học dữ liệu
Quản trị xuất nhập khẩu
Thông lệ trong thương mại quốc tế
Marketing nông sản
Quản lý nông trại
Quản trị chất lượng
Nghiên cứu marketing
Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
Phân tích chuỗi giá trị nông sản
Phân tích chính sách nông nghiệp và lương thực
Quản trị kinh doanh nông sản
Viết đề xuất dự án

Kinh tế phát triển
Kinh tế lượng
Triết học - phần CN duy vật biện chứng
Kỹ năng mềm
Kinh tế vi mô II
Kinh tế quốc tế
Kinh tế công
Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
Triết học - phần CN duy vật lịch sử
Kinh tế vĩ mô II
Kinh tế môi trường
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
Khoa học dữ liệu
Kinh tế chính trị - phần TBCN
Lịch sử triết học
Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đại
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Chính sách kinh tế - xã hội
Kinh tế chính trị - phần TKQĐ lên CNXH ở VN
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế
Logic học
Chính trị học

Kinh tế phát triển
Kinh tế lượng ứng dụng
Khoa học dữ liệu
Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
Phân tích lợi ích - chi phí
Kinh tế học quản lý
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Thực hành thẩm định dự án
Kinh tế vĩ mô ứng dụng
Tài chính doanh nghiệp
Luật đầu tư
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị dự án
Đánh giá tác động các chương trình phát triển
Kế hoạch và chính sách công
Phát triển và Marketing địa phương
Kinh tế môi trường
Kinh tế công
Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh
Kinh tế đô thị
Kinh tế bất động sản
Thực hành quản trị dự án
Đầu tư tài chính

Kinh tế học quản lý
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kinh tế lượng
Kinh tế môi trường
Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
Kinh tế đô thị
Quy hoạch đô thị và nhà ở
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
Đầu tư và tài trợ bất động sản
Kinh tế bất động sản
Phát triển bất động sản
Định giá đầu tư
Kinh tế vĩ mô ứng dụng
Khoa học dữ liệu
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Phân tích thị trường bất động sản
Quy hoạch xây dựng
Thẩm định giá bất động sản
Quản trị tài sản bất động sản
Kinh tế lượng chuỗi thời gian
Marketing bất động sản
Quản lý dự án bất động sản
Thiết kế và xây dựng
Tổ chức và triển khai dự án
Đầu tư tài chính
Phân tích tài chính
Đầu tư bất động sản
Luật về bất động sản

Kinh tế lượng
Nguyên lý tài chính - ngân hàng
Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
Nguyên lý thẩm định giá
Kinh tế vi mô cho thẩm định giá
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
Kinh tế vĩ mô ứng dụng
Khoa học dữ liệu
Luật Thẩm định giá
Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
Phân tích lợi ích - chi phí
Tâm lý học quản lý
Đầu tư và tài trợ bất động sản
Đầu tư tài chính
Phân tích tài chính
Quy hoạch xây dựng
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá máy - thiết bị
Thẩm định giá doanh nghiệp
Thẩm định giá tài sản vô hình

Dân số và phát triển
Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
Kinh tế lượng
Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
Quan hệ lao động
Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
Kinh tế học quản lý
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
ERP (HRM)
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
Kinh tế học lao động
Tâm lý học quản lý
Định mức lao động
Kinh tế vĩ mô ứng dụng
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
Hành vi tổ chức ứng dụng và QLNNL
Tiền lương và phúc lợi
Bảo hiểm xã hội
Luật lao động
Kinh tế phát triển
Kinh tế học quản lý nhân sự
Phát triển nguồn nhân lực
Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Kế toán công
Luật và chính sách công
Nguyên lý tài chính - ngân hàng
Quản trị các tổ chức công
Kinh tế công
Khoa học dữ liệu
Luật tố tụng hành chính
Quản trị tài chính các tổ chức công
Hành vi tổ chức các tổ chức công
Quản trị chiến lược các tổ chức công
Luật đất đai
Luật khiếu nại tố cáo
Hành chính công vụ
Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
Marketing trong khu vực công
Thẩm định dự án đầu tư công
Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
Kiến tập
Phân tích và đánh giá chương trình
Phát triển nông thôn
Luật dân sự 1
Tài chính Công
Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công
Đạo đức trong khu vực công
Hệ thống thuế VN

Hành vi tổ chức
Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
Giáo dục quốc phòng - an ninh
ERP (HRM)
Quản trị điều hành
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị chất lượng
Tài chính cho nhà Quản trị
Quản trị kinh doanh quốc tế
Thẩm định dự án
Quản trị chiến lược
Quản trị sự thay đổi
Lập kế hoạch kinh doanh
Lãnh đạo
Phát triển kỹ năng quản trị
Quản trị marketing
Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Triển khai chiến lược
Giao tiếp kinh doanh
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
Luật lao động
Đạo đức kinh doanh
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
Đàm phán trong quản trị
Quản trị chất lượng dịch vụ
Quản trị dự án
Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)
Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)
Quản trị doanh nghiệp nhỏ
Quản trị sáng tạo và đổi mới
Quản trị khởi nghiệp
Tuyển dụng và đào tạo
Đánh giá thực hiện công việc
Quản trị thù lao lao động
Quản trị mối quan hệ lao động
Tài chính khởi nghiệp
Tư duy thiết kế trong kinh doanh
Marketing khởi nghiệp

Hành vi tổ chức
Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
Quản trị khởi nghiệp
Kế toán quản trị
Quản trị điều hành
Quản trị chất lượng
Đạo đức kinh doanh
Hệ sinh thái khởi nghiệp
Khoa học dữ liệu
Quản trị nguồn nhân lực
Thẩm định dự án
Quản trị doanh nghiệp nhỏ
Quản trị sáng tạo và đổi mới
Tài chính khởi nghiệp
Marketing khởi nghiệp
Thương mại điện tử
Lập kế hoạch kinh doanh
Phát triển kỹ năng quản trị
Nhượng quyền kinh doanh
Mô hình kinh doanh
Tư duy thiết kế trong kinh doanh

Hành vi tổ chức
Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
ERP (SCM)
Quản trị điều hành
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị chất lượng
Quản trị marketing
Thẩm định dự án
Quản trị chiến lược
Quản trị chất lượng dịch vụ
Kỹ thuật quản trị chất lượng I
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
Phương pháp 6 sigma
Tài chính cho nhà Quản trị
Phát triển kỹ năng quản trị
Kỹ thuật quản trị chất lượng II
Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
Luật lao động
Lập kế hoạch kinh doanh
Lãnh đạo
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
Quản trị dự án
Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)
Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tiếng Anh trong y khoa P3
Dịch tễ học
Quản trị điều hành bệnh viện
Tư duy phân tích
Phương pháp nghiên cứu trong y khoa
Quản trị nguồn nhân lực
Tiếng Anh trong y khoa P4
Thuật ngữ y khoa
Quản trị tài chính bệnh viện
Marketing dịch vụ y tế
ERP (HRM)
Hành vi tổ chức
Lãnh đạo
Quản trị bệnh án
Quản trị hành chính bệnh viện
Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện
Quản trị rủi ro trong chăm sóc sức khỏe
Phát triển kỹ năng quản trị
Quản trị dự án
Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam
Đạo đức trong ngành Y
Quản trị hậu cần bệnh viện
Quản lý chăm sóc - điều trị
Quản trị chất lượng dịch vụ bệnh viện

Quản trị du lịch
Khoa học quản trị
Quản trị đám đông
Quản trị quan hệ khách hàng
Thanh toán quốc tế
Quản trị hiếu khách
Địa lý du lịch toàn cầu
Ứng dụng điện toán trong du lịch
Hệ thống phân phối toàn cầu
Quản trị hiệu quả
Quản trị nhân sự du lịch
Tiếp thị du lịch và lữ hành
Quản trị vận hành tour
Quản trị bán sản phẩm lữ hành
Hướng dẫn du lịch
Phương pháp nghiên cứu và tìm kiếm thông tin
Thuật doanh nghiệp
Du lịch sinh thái và khám phá
Du lịch thể thao và giải trí
Kiến tập
Phát triển dịch vụ lữ hành
Thiết kế trải nghiệm du lịch
Tâm lý du khách

Quản trị du lịch
Khoa học quản trị
Quản trị đám đông
Quản trị quan hệ khách hàng
Thanh toán quốc tế
Quản trị tài chính
Vận hành khách sạn
Hành vi khách hàng ngành khách sạn
Quản trị sự kiện và hội nghị
Hệ thống phân phối toàn cầu
Vận hành dịch vụ buồng
Tiếp thị khách sạn
Hệ thống thông tin trong khách sạn
Quản trị hiệu quả
Quản trị nhân sự du lịch
Quản trị nhà hàng
Phương pháp nghiên cứu và tìm kiếm thông tin
Thuật doanh nghiệp
Quản trị tiền sảnh
Quản trị bán dịch vụ khách sạn
Kiến tập
An toàn và an ninh khách sạn
Hoạch định nghề nghiệp trong ngành khách sạn
Phân tích đầu tư khách sạn
Quản trị câu lạc bộ
Quản trị bar

Quản trị du lịch
Khoa học quản trị
Quản trị đám đông
Quản trị quan hệ khách hàng
Thanh toán quốc tế
Quản trị tài chính
Nhập môn về sự kiện
Nhập môn về giải trí
Hoạch định sự kiện
Quản trị hiếu khách
Quản trị dịch vụ giải trí
Quản trị sự kiện đặc biệt
Tiếp thị sự kiện và giải trí
Quản trị hiệu quả
Quản trị nhân sự du lịch
Hệ thống phân phối toàn cầu
Phương pháp nghiên cứu và tìm kiếm thông tin
Thuật doanh nghiệp
Quản trị bán dịch vụ sự kiện
Quản trị dự án
Kiến tập
Xếp hàng và quản trị năng lực
Hành vi khách hàng ngành sự kiện và giải trí
Quản trị rủi ro sự kiện


Các học thuyết pháp lý
Luật dân sự 2
Luật doanh nghiệp
Luật hình sự
Khoa học dữ liệu
Luật lao động
Luật thương mại
Công pháp quốc tế
Luật học so sánh
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Luật thương mại quốc tế 1
Luật sở hữu trí tuệ
Luật đất đai
Tư pháp quốc tế
Luật tố tụng hình sự
Luật tố tụng dân sự
Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
Kỹ năng mềm
Luật cạnh tranh
Kiến tập
Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
Luật chứng khoán
Luật thương mại quốc tế 2
Luật tố tụng hành chính
Kỹ năng hành nghề luật sư
Luật kinh doanh bảo hiểm
Luật trọng tài thương mại
Luật đầu tư
Luật môi trường

Các học thuyết pháp lý
Luật dân sự 2
Luật doanh nghiệp
Luật hình sự
Luật lao động
Luật thương mại
Công pháp quốc tế
Luật học so sánh
Khoa học dữ liệu
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Luật thương mại quốc tế 1
Luật sở hữu trí tuệ
Luật đất đai
Luật tố tụng hình sự
Luật tố tụng dân sự
Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
Thanh toán quốc tế
Logistics
Kỹ năng mềm
Luật thương mại quốc tế 2
Tư pháp quốc tế
Kiến tập
Quản trị xuất nhập khẩu
Kỹ năng hành nghề luật sư
Luật môi trường quốc tế
Luật cạnh tranh trong nền thương mại tự do
Pháp luật xuất nhập khẩu và hải quan
Luật thương mại các nền kinh tế chuyển đổi
Pháp luật về trọng tài TMQT
Kỹ năng viết tiếng anh chuyên ngành Luật
Luật thương mại điện tử

Cơ sở công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin quản lý
Toán cho tin học
Kỹ năng mềm
Kiến trúc hệ thống
Cơ sở lập trình
Cơ sở dữ liệu
Phân tích nghiệp vụ
Phân tích dữ liệu
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Phân tích thiết kế hệ thống
Công nghệ phần mềm
Thương mại điện tử
Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Kế toán quản trị
Quản trị chuỗi cung ứng
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
Phát triển ứng dụng web
Phát triển ứng dụng trên Windows
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tri thức kinh doanh
Kiểm thử phần mềm
Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị marketing

Cơ sở công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin quản lý
Toán cho tin học
Cơ sở lập trình
Cơ sở dữ liệu
Phân tích nghiệp vụ
Thương mại điện tử
Quản trị chuỗi cung ứng
Phân tích thiết kế hệ thống
Dịch vụ mạng Internet
Marketing kỹ thuật số
Luật thương mại điện tử
Hành vi người tiêu dùng
Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Nghiên cứu marketing
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
Bảo mật thông tin trong thương mại điện tử
Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử
Hệ thống thanh toán điện tử
Quản trị dự án TMĐT
Công nghệ thương mại điện tử
Phát triển ứng dụng thương mại điện tử

Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
Cơ sở công nghệ thông tin
Cơ sở lập trình
Hệ thống thông tin quản lý
Tư duy hệ thống
Cơ sở dữ liệu
Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Hệ thống thuế VN
Kế toán tài chính_2
Kỹ năng mềm
Phân tích thiết kế hệ thống
ERP trong quản trị tài chính
Quản trị nguồn nhân lực
ERP trong quản trị kho
ERP trong quản trị nguồn nhân lực
ERP trong quản trị quan hệ khách hàng
Quản lý dự án công nghệ thông tin
ERP trong quản trị mua hàng
ERP trong quản trị sản xuất
ERP trong quản trị phân phối và bán hàng
Quản trị sự thay đổi
Tri thức kinh doanh
Điện toán đám mây

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Cơ sở lập trình
Mạng máy tính
Cơ sở dữ liệu
Lập trình hướng đối tượng
Phân tích thiết kế hệ thống
Phát triển ứng dụng Desktop
Toán cho tin học
An ninh thông tin
Công nghệ phần mềm
Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
Kỹ năng mềm
Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Phát triển ứng dụng web
Thiết kế giao diện
Công nghệ và đổi mới
Phát triển ứng dụng Mobile
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Điện toán đám mây
Khai phá dữ liệu
Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
Máy học
Tri thức kinh doanh
Trí tuệ nhân tạo

Kinh tế phát triển
Nguyên lý tài chính - ngân hàng
Tin học trong kinh doanh
Quản trị marketing
Kinh tế lượng
Tài chính Công
Cơ sở dữ liệu
Nghiên cứu marketing
Thống kê toán
Phân tích dữ liệu
Phương pháp chọn mẫu
Dự báo trong kinh doanh và kinh tế
Phân tích dữ liệu đa biến
Hệ thống thông tin quản lý
Khoa học dữ liệu
Khai thác dữ liệu kinh doanh
Phân tích định lượng trong kinh doanh
Phân tích dữ liệu thị trường
Kế toán tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Quản trị chất lượng
Quản trị chiến lược
Hành vi người tiêu dùng
Quản trị thương hiệu

Cơ sở lập trình
Thống kê toán
Toán tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Nguyên lý tài chính - ngân hàng
Cơ sở dữ liệu
Khoa học dữ liệu
Kinh tế lượng
Quá trình ngẫu nhiên
Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
Tài chính doanh nghiệp nâng cao
Nguyên lý bảo hiểm
Kinh tế lượng nâng cao
Toán tài chính nâng cao
Phương pháp tính
Công cụ và kỹ thuật trên thị trường tài chính
Lý thuyết trò chơi
Ngân hàng thương mại
Đầu tư tài chính
Sản phẩm phái sinh
Nguyên lý định phí
Khởi nghiệp kinh doanh
Ứng dụng tin học trong tài chính
Phân tích kỹ thuật trong tài chính
Phân tích dữ liệu đa biến
Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
Hoạch định tài chính cá nhân
Ngân hàng đầu tư
Định giá và phân tích chứng khoán
Tài chính hành vi
Phân tích tài chính
Quản trị rủi ro tài chính
Bảo hiểm nhân thọ

Nguyên lý kế toán 2
Thống kê toán
Cơ sở dữ liệu
Hệ thống thông tin quản lý
Phân tích nghiệp vụ
Lập trình cơ bản
Khoa học dữ liệu
Kinh tế lượng
Quá trình ngẫu nhiên
Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính 1
Toán bảo hiểm dài hạn 1
Lập trình nâng cao
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Tài chính doanh nghiệp 1
Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính 2
Toán bảo hiểm ngắn hạn 1
Toán bảo hiểm dài hạn 2
Thống kê trong mô hình hóa rủi ro 1
Luật kinh doanh
Quản trị học
Marketing căn bản
Tối ưu hóa
Khởi nghiệp kinh doanh
Tài chính doanh nghiệp 2
Toán bảo hiểm ngắn hạn 2
Thống kê trong mô hình hóa rủi ro 2
Kinh tế vi mô trung cấp
Kinh tế vĩ mô trung cấp
Phân tích dữ liệu
Kinh tế lượng nâng cao

Kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết TATM 3
Kinh tế vĩ mô - EN
Ngữ Âm - Âm vị học
Dẫn luận Ngôn ngữ học
Tiếng Việt thực hành
Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa
Kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết TATM 4
Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
Ngữ nghĩa học
Từ vựng học
Hình thái - Cú pháp học
Kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết TATM 5
Kỹ năng mềm
Quản trị kinh doanh quốc tế - EN
Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
Biên dịch thương mại
Kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết TATM 6
Kỹ năng Viết học thuật
Luật kinh doanh - EN
Quản trị nguồn nhân lực - EN
Quản trị xuất nhập khẩu - EN
Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán
Tiếng Anh chuyên ngành Logistics
Tiếng Anh chuyên ngành Luật
Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng

error: Content is protected !!