TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT TP.HCM

 • HỌC KỲ 1
 • HỌC KỲ 2
 • HỌC KỲ 3
 • HỌC KỲ 4
 • KINH TẾ HỌC
 • KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG
 • LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
 • KINH DOANH QUỐC TẾ
 • KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
 • NGÂN HÀNG
 • KẾ KIỂM
 • TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
 • HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • MARKETING
 • QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
 • QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • LUẬT DÂN SỰ
 • LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
 • LUẬT KINH DOANH
 • LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

Kinh tế công
Kinh tế học ứng dụng trong quản lý DN
Logic học
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Phân tích lợi ích chi phí
Tin học ứng dụng
Chính sách công
Kinh tế và quản lý công nghiệp
Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kinh tế Công 2
Phương pháp định lượng và dự báo kinh tế
Kinh tế sức khỏe
Quan hệ công chúng
Lãnh đạo học
Kinh tế phát triển
Kinh tế môi trường( Kinh tế tài nguyên và môi trường)
Kinh tế lao động
Quản lý công
Marketing địa phương
Phân tích chính sách
Nghiệp vụ hành chính văn phòng
Bảo hiểm xã hội
Kinh tế đô thị - vùng và miền
Lập và thẩm định dự án đầu tư
Kinh doanh bất động sản
Luật lao động
Tổ chức, thị trường và chính phủ
Truyền thông và xử lý khủng hoảng

Những vấn đề chung về luật dân sự
Luật hiến pháp
Ngân hàng thương mại
Tiền tệ - ngân hàng
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế
Luật hành chính
Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng
Pháp luật về chủ thể kinh doanh
Luật hiến pháp nước ngoài
Luật dân sự La Mã
Kỹ năng nghiên cứu luật và lập luận
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Luật so sánh
Trách nhiệm dân sự
Luật hình sự
Luật lao động
Luật Quốc tế
Pháp luật về thương mại HH và DV
Luật đầu tư
Luật hôn nhân và gia đình
Kỹ năng thực hành luật
Thị trường chứng khoán
Luật đất đai
Luật ngân hàng
Luật tài chính
Luật tố tụng dân sự
Pháp luật an sinh xã hội
Luật cạnh tranh
Luật môi trường
Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng
Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại
Luật tố tụng hình sự
Luật thuế
Pháp luật kế toán - kiểm toán
Luật sở hữu trí tuệ
Tư pháp quốc tế
Pháp luật về các công cụ chuyển nhượng
Luật giao dịch điện tử
Phá sản và trọng tài thương mại
Tài chính doanh nghiệp
Thi hành án dân sự
Nghề luật sư và tư vấn pháp luật
Luật kinh doanh chứng khoán
Pháp luật về tài chính doanh nghiệp
Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực ngân hàng
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Đạo đức nghề luật
Luật thuế quốc tế
Pháp luật về thanh toán
Các định chế tài chính quốc tế
Những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền
Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán

Quản trị chiến lược
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính)
Logic học
Tin học ứng dụng
Đe dọa từ không gian mạng và toàn cầu hóa
Luật thương mại quốc tế
Marketing quốc tế
Thanh toán quốc tế
Giao tiếp trong kinh doanh
Quản trị nhân sự quốc tế
Vận tải và bảo hiểm quốc tế
Quản trị đa văn hóa
Lập và thẩm định dự án dầu tư
Thương mại điện tử
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị xuất nhập khẩu
Đàm phán kinh doanh quốc tế
Nghiên cứu thị trường
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
Đầu tư quốc tế
Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế

Luật thương mại quốc tế
Thương mại điện tử
Giao dịch thương mại quốc tế
Đe dọa từ không gian mạng và toàn cầu hóa
Logic học
Tin học ứng dụng
Chính sách tài chính quốc tế
Kỹ năng học thuật
Kinh tế đối ngoại
Marketing quốc tế
Khởi nghiệp
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
Đầu tư quốc tế
Thanh toán quốc tế
Vận tải và bảo hiểm quốc tế
Đàm phán kinh doanh quốc tế
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Lập và thẩm định dự án dầu tư
Logistics
Phân tích chính sách đối ngoại (seminar)
Thuế và thủ tục hải quan

Tiền tệ - Ngân hàng
Quản trị chiến lược
Thuế
Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính)
Logic học
Tin học ứng dụng
Ngân hàng thương mại
Tài chính công
Quản trị tài chính nâng ca
Bảo hiểm
Tài chính hành vi
Đạo đức trong kinh doanh tài chính - ngân hàng
Marketing dịch vụ tài chính
Ngân hàng thương mại nâng cao
Tài chính định lượng
Đầu tư tài chính
Tài chính quốc tế
Trung gian tài chính phi ngân hàng
Thẩm định tín dụng
Kế toán ngân hàng
Quản trị ngân hàng
Quản trị rủi ro ngân hàng
Phân tích chứng khoán
Chứng khoán phái sinh
Lập và thẩm định dự án đầu tư
Lập mô hình tài chính trong Excel
Ngân hàng số
Phân tích báo cáo tài chính

Quản trị chiến lược
Cơ sở dữ liệu
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Thực hành văn bản Tiếng Việt
Kinh tế lượng
Thanh toán quốc tế
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Thị trường chứng khoán
Kế toán tài chính 2
Lý thuyết kiểm toán
Kế toán quốc tế
Thuế - Thực hành và khai báo
Phân tích và thiết kế HTTT quản lý
Hệ thống thông tin kế toán
Ngân hàng
Đạo đức nghề nghiệp và quản trị DN
Kế toán tài chính 3
Phân tích và báo cáo tài chính
Kế toán phần hành 1
Kiến tập
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kế toán ngân hàng
Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Trí tuệ doanh nghiệp và hệ hỗ trợ ra quyết định
Kiểm toán phần hành (Kiểm toán 1)
Kế toán phần hành 2
Kế toán quản trị nâng cao
Phân tích dữ liệu với R/python
Kiểm toán 2
Quản trị rủi ro
Báo cáo tài chính hợp nhất
Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1

Tiền tệ - Ngân hàng
Quản trị chiến lược
Logic học
Tin học ứng dụng
Ngân hàng thương mại
Tài chính công
Quản trị tài chính nâng cao
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Bảo hiểm
Ngân hàng đầu tư
Tài chính hành vi
Đạo đức trong kinh doanh tài chính - ngân hàng
Các chủ đề đặc biệt trong tài chính doanh nghiệp
Tài chính định lượng
Đầu tư tài chính
Tài chính quốc tế
Phân tích tài chính theo tình huống
Tài chính cá nhân
Phân tích chứng khoán
Chứng khoán phái sinh
Quản trị rủi ro tài chính
Kế toán ngân hàng
Lập và thẩm định dự án đầu tư
Lập mô hình tài chính trong Excel
Quản trị ngân hàng
Ngân hàng số
Phân tích báo cáo tài chính

Nền tảng công nghệ cho hệ thống thông tin
Kỹ thuật lập trình nâng cao
Thương mại điện tử
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin kinh doanh
Cơ sở dữ liệu
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Phân tích và thiết kế HTTT quản lý
Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1
Phát triển web kinh doanh
Hành vi tổ chức
Quản trị nguồn nhân lực
Quản lý dự án Hệ thống thông tin
Kiến tập (2TC)
Phát triển Web kinh doanh nâng cao
Trí tuệ doanh nghiệp và hệ hỗ trợ ra quyết định
Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc)
Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 2
Lý thuyết kiểm toán
Nhà kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
Phân tích dữ liệu với R/python
Phát triển Thương mại di động
Hệ thống thông tin kế toán
Phát triển ERP mã nguồn mở
Big Data và ứng dụng
Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Cơ sở dữ liệu
Thiết kế đồ họa và đa phương tiện
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ thuật lập trình nâng cao
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Thống kê ứng dụng
Marketing điện tử
Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử
Phát triển web kinh doanh
Phát triển Thương mại di động
Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1
Quản trị quan hệ khách hàng điện tử
Big data và ứng dụng
Phân tích dữ liệu với R/python
Quản trị bán lẻ trực tuyến
Nghiên cứu thị trường trực tuyến
Thanh toán điện tử
An toàn và bảo mật thương mại điện tử
Pháp luật về thương mại điện tử
Phân tích dữ liệu WEB
Thương mại trên mạng xã hội
Phát triển thương mại di động nâng cao
Phát triển Web kinh doanh nâng cao
Nghệ thuật lãnh đạo
Văn hóa doanh nghiệp
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Khởi nghiệp thương mại điện tử

 

Quản trị chiến lược
Nghiên cứu marketing
Quản trị marketing
Quản trị kênh phân phối

Marketing dịch vụ
Marketing kỹ thuật số
Nghệ thuật lãnh đạo
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Quản trị đa văn hóa
Quản trị khởi nghiệp
Hành vi khách hàng
Nghiên cứu marketing
Quản trị nguồn nhân lực
Văn hóa doanh nghiệp
Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng
Luật sở hữu trí tuệ
Kỹ năng bán hàng
Quản trị thương hiệu
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Quản trị bán hàng
Quản trị kênh phân phối
Marketing công nghiệp
Quản trị truyền thông
Thương mại điện tử
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Quan hệ công chúng
Quảng cáo và khuyến mãi
Chiến lược Marketing đa kênh
Lập kế hoạch Marketing

Quản trị chiến lược
Quản trị nguồn nhân lực
Tổng quan về du lịch
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Quản trị sản xuất và dịch vụ
Địa lý du lịch
Kinh tế du lịch
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Luật hợp đồng
Hành vi khách hàng
Thương mại điện tử
Luật thương mại quốc tế
Luật du lịch
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Marketing du lịch
Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Kiến tập chuyên ngành
Kỹ năng thuyết trình du lịch
Quản lý và tổ chức sự kiện du lịch
Quản trị lữ hành
Quản trị nhà hàng
Quản trị khách sạn
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Quản trị ẩm thực
Thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch lữ hành
Du lịch sinh thái
Du lịch văn hóa
Du lịch nghỉ dưỡng
Quản trị thương hiệu
Quản trị truyền thông
Phát triển kỹ năng quản trị
Lập kế hoạch kinh doanh

Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Luật thương mại quốc tế
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giao tiếp trong kinh doanh
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị marketing
Văn hóa doanh nghiệp
Luật cạnh tranh
Luật sở hữu trí tuệ
Hành vi khách hàng
Nghiên cứu marketing
Quản trị dự án đầu tư
Nghệ thuật lãnh đạo
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Quản trị thương hiệu
Quản trị truyền thông
Quản trị rủi ro
Quản trị sản xuất
Quản trị bán hàng
Quản trị hệ thống thông tin
Thương mại điện tử
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện
Quản trị chất lượng
Quản trị hành chính văn phòng
Quản trị khởi nghiệp
Phát triển kỹ năng quản trị
Lập kế hoạch kinh doanh

Nghĩa vụ ngoài hợp đồng
Các hợp đồng dân sự thông dụng
Luật hôn nhân và gia đình
Luật lao động
Luật thương mại
Luật đầu tư
Logic học
Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng
Tin học ứng dụng
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Luật chứng khoán
Luật đất đai
Luật thuế
Luật tố tụng dân sự
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp
Thương lượng và hòa giải trong tranh chấp dân sự
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Luật tố tụng hình sự
Luật ngân hàng
Luật Quốc tế
Pháp luật về giao dịch bảo đảm
Luật sở hữu trí tuệ
Đạo đức nghề luật
Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự
Pháp luật an sinh xã hội
Luật môi trường
Pháp luật về thừa kế
Thi hành án dân sự
Tư pháp quốc tế
Pháp luật về giao dịch bất động sản
Kỹ năng thực hành luật
Luật thương mại quốc tế
Luật so sánh
Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự
Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền

Luật tài sản
Luật hành chính
Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng
Luật hình sự 2 (Phần các tội phạm)
Luật doanh nghiệp
Nguyên lý kế toán
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) (2TC)
Luật đất đai
Luật lao động
Luật thương mại
Luật tố tụng dân sự
Pháp luật công chứng, chứng thực và thừa phát lại
Luật giao dịch điện tử
Luật hợp đồng - Các hợp đồng thông dụng
Logic học
Tin học ứng dụng
Nghĩa vụ ngoài hợp đồng
Luật đầu tư
Luật hôn nhân và gia đình
Luật thương mại quốc tế
Luật môi trường
Thi hành án dân sự
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Pháp luật về giao dịch bất động sản
Thương lượng và hòa giải trong tranh chấp dân sự
Thị trường chứng khoán
Luật tố tụng hình sự
Luật ngân hàng
Luật thuế
Luật tài chính
Luật sở hữu trí tuệ
Đạo đức nghề luật
Kỹ năng thực hành luật
Pháp luật về thanh toán
Luật kinh doanh chứng khoán
Pháp luật về tài chính doanh nghiệp
Pháp luật về giao dịch bảo đảm
Tư pháp quốc tế
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Luật thuế quốc tế
Pháp luật kế toán - kiểm toán
Pháp luật về đầu tư chứng khoán
Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại
Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền

Luật tài sản
Luật hành chính
Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng
Luật doanh nghiệp
Thủ tục thành lập DN và thủ tục đầu tư
Kỹ năng soạn thảo văn bản tư vấn pháp luật
Luật đất đai
Nghĩa vụ ngoài hợp đồng
Luật hợp đồng - Các hợp đồng thông dụng
Luật Quốc tế
Luật thương mại
Nguyên lý kế toán
Logic học
Logistics
Luật tài chính
Tin học ứng dụng
Luật cạnh tranh
Luật hình sự
Luật lao động
Pháp luật về quản trị công ty
Luật tố tụng dân sự
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng
Pháp luật kinh doanh bất động sản
Tài chính doanh nghiệp
Luật tố tụng hình sự
Kiến tập
Luật thuế
Luật thương mại quốc tế
Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp
Tư pháp quốc tế
Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp
Nghiên cứu và soạn thảo pháp lý
Pháp luật về mua bán và sát nhập công ty
Pháp luật về xúc tiến thương mại
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
Luật ngân hàng
Luật môi trường
Luật sở hữu trí tuệ
Luật kinh doanh quốc tế
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng
Luật doanh nghiệp
Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Logictics
Luật đất đai
Nghĩa vụ ngoài hợp đồng
Luật hợp đồng - Các hợp đồng thông dụng
Luật Quốc tế
Luật thương mại
Luật hàng không quốc tế
Luật biển quốc tế
Logic học
Tin học ứng dụng
Luật cạnh tranh
Luật hình sự
Luật thương mại quốc tế
Tư pháp quốc tế
Luật tố tụng dân sự
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Thanh toán quốc tế
Pháp luật về các biện pháp phi thuế quan
Pháp luật về phòng vệ thương mại
Tập quán thương mại quốc tế
Luật hàng hải
Luật tố tụng hình sự
Kiến tập
Luật lao động
Luật kinh doanh quốc tế
Luật thuế
Bảo hiểm quốc tế
Trọng tài thương mại
Luật thuế quốc tế
Nghiên cứu và soạn thảo pháp lý
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
Luật ngân hàng
Luật môi trường
Luật sở hữu trí tuệ
Pháp luật về hải quan
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Marketing căn bản
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính)
Thống kê ứng dụng
Data Visualization
Logic học
Tin học ứng dụng
Thị trường chứng khoán
Toán kinh tế
Toán tài chính
Dự báo kinh tế
Vận trù học
Thống kê Bayes
Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Phân tích dữ liệu WEB
Cơ sở dữ liệu
Lập trình thống kê
Toán ứng dụng trong quản trị rủi ro và phân bổ đầu tư
Kinh tế lượng nâng cao
Phân tích số liệu mảng
Kinh tế vi mô 2
Quản trị rủi ro tài chính
Tài chính quốc tế
Toán tài chính nâng cao
Phân tích dữ liệu Bayes
Thống kê trong Quản trị kinh doanh và Marketing
Giới thiệu về máy học
Kinh tế vĩ mô 2
Lập và thẩm định dự án đầu tư
Mô hình định giá tài sản
Phương pháp tối ưu trong học máy
Thống kê Bayes nâng cao
Định phí bảo hiểm
Seminar
Chuyên đề Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính

error: Content is protected !!